220,00 zł/doba

 

SONEL MPI-540

30 stycznia 2021

Opis:

 

Miernik Sonel MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. 

  • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
  • parametry wyłączników RCD
  • rezystancja izolacji
  • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiar oświetlenia
  • test kolejności faz
  • test kierunku obrotów silnika

Regulamin Wynajmu

 


REGULAMIN WYNAJMU MIERNIKA PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYZYCH SONEL MPI-540 O NUMERZE SERYJNYM: 
EK1742

Niniejszy regulamin reguluje zasady wynajmu aparatury pomiarowej pomiędzy firmą Maria Dziedzic ul. Pustułeczki 45A, 02-811 Warszawa, zwanej dalej Wynajmującym, a Najemcą określonym na umowie wypożyczenia.

§1
Wynajmujący wypożycza Najemcy aparaturę pomiarową zgodnie ze specyfikacją i na czas określony w umowie.

§2
Wynajmujący zobowiązuje się oddać sprzęt w terminie ustalonym w umówię najmu. Ewentualne przedłużenie najmu należy uprzednio uzgodnić z Wynajmującym drogą telefoniczną.
§3
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

§4
Za wszelkie uszkodzenia lub utratę wynajętego sprzętu powstałe w trakcie okresu najmu odpowiada Najemca i zobowiązuje się do pokrycia w całości ewentualnych strat.
§5
Warunkiem wypożyczenia miernika jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zl. W wypadku ewentualnej szkody kaucja pokrywa koszty naprawy lub kupna nowego elementu zgodnie z cennikiem producenta.

§6
Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o jakichkolwiek uszkodzeniach lub utraty wynajmowanego sprzętu.
§7
Za zwrot przedmiotu najmu uważa się oddanie Wynajmującemu przedmiotu wynajmu w stanie, w jakim został on dostarczony Najemcy.

§8
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.

§9
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.
§10
Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§11
Wynajęcie dodatkowego osprzętu, niewchodzącego w podstawowy skład wynajmu miernika SONEL MPI-540 także podlega wyżej wymienionym zasadom regulaminu.
 

 

UMOWA NAJMU

UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU POMIAROWEGO

Najemca potwierdza poniższym podpisem, że zapoznał się z regulaminem wypożyczenia i akceptuje 
wszystkie jego warunki. Regulamin wypożyczalni znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.dziedzicfotowoltaika.pl

WYNAJMUJĄCY:

Maria Dziedzic, ul.Pustułeczki, 02-811 Warszawa, NIP: 9512498516

data: …………..…..…….…………………………………………………………………………

imię i nazwisko: ……………………………………………………..…..……………………….

podpis:


NAJEMCA:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego:………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………………………….

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Adres:…………..……………………………………………………………………………….

E-mail:………………….………………………………………………………………………..

tel.: …………..…..………..……..………………………………………………………………..

Termin najmu:…..…..…….…………………………………………………………………………

Data i podpis:
Sposób odbioru: Odbiór osobisty / Dowóz Forma płatności: Gotówka
 

 

 

 

30 stycznia 2021
220,00 zł/doba
30 sierpnia 2020
900,00 zł

INSTRUKCA

 

 

 Fotowoltaika